Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 4.

Nuoret brainstormaamassa


Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Syksyllä 2020 Nuori Kulttuuri avasi toimintaan liittyen pika-avustus haun, jonka avulla kartoitetaa ja kehitetään erilaisia kulttuurisen nuorisotyön toimintamalleja. Rahoitetut projektit kootaan yhteisesti Nuori Kulttuuri -Handbookiin projektien toteutumisen jälkeen. Juttusarjassa esitellään tahot ja toiminta, jotka saivat syksyn haussa rahoitusta. Hurja Piruetti tuo DAM-U -projektin avulla yhteen kolme paikallista harrasteryhmää ja nuoren valokuvaajan.

DAM-U Raaseporissa

DAM-U -projekti koostuu sanoista dans, musik och ungdomar. Idea sai alkunsa koronan sävyttämästä arjesta ja tarpeesta luoda lokaalisti yhdessä. Viime kevään etäopiskelu ja harrastusten tauolle jääminen osoittivat sen, että yhdessä tekemistä tarvitaan enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Taiteella on tässä suuri rooli. Hankkeen takana ja koollekutsujana toimii raaseporilainen taideopisto Hurja Piruetti.

Opisto on tarjonnut taiteen perusopetusta, projektitoimintaa ja kansainvälisiä hankkeita Raaseporin alueen lapsille ja nuorille yli 25 vuotta. Toimimme kaksikielisesti tai oikeastaan monikielisesti. Osa opettajistamme opettaa myös englanniksi suomen ja ruotsin kielen lisäksi ja oppilasjoukkomme on kielitaustaltaan moninainen. Toteutamme paikallisissa kouluissa parhaillaan useita erilaisia taidelähtöisiä kielten oppimishankkeita ja olemme toteuttaneet Taiteen saavutettavuus -kärkihankkeita alueemme kouluissa ja päiväkodeissa useita vuosia. Tänä syksynä maksuttomissa tanssi- ja sirkushankkeissamme on mukana alueen lähes 300 lasta ja nuorta.

DAM-U projektissa tuomme yhteen kolme paikallista nuorten ryhmää sekä nuoren alaa opiskelevan kuvaajan. Mukana ovat  The Wales bändi sekä acappella -yhtye SixNotes, Hurja Piruetin nuorten tanssijoiden produktioryhmä Production 2.0  sekä kuvaaja Linus Westerlund. Tavoitteena on toteuttaa yhteinen videorpojekti, jota työstetään syksyn aikana. Yhteinen teos kuvataan marraskuun lopussa ja julkaistaan joulukuussa.

Teoksen ideoinnin ja toteutuksen suunnittelevat nuoret itse. Olemme startanneet ideointipalaverilla ja nuoret pohtivat heitä kiinnostavia aiheita. Tällaisia nousi ensimmäisessä tapaamisessa esiin:

Tulevaisuus

Etäisyys

Ilo

Yhdessä

Täydellinen

Epätäydellinen

Monimuotoisuus

Tasa-arvo

Työskentelyprosessi on startannut! Jännittävää nähdä millainen yhteisestä matkasta muodostuu.

Lisätietoja: Katja Köngäs Hurja Piruetti

DAM-U-projektet består av orden dans, musik och ungdomar. Idén härstammar från den krönta vardagen och behovet av att skapa lokalt tillsammans. Förra vårens distansutbildning och paus från hobbyer visade att mer behövs för att arbeta tillsammans, än kanske någonsin tidigare. Här spelar konst en stor roll. Bakom projektet står Hurja Piruetti, ett konstinstitut i Raseborg.

Institutet har tillhandahållit grundläggande konstutbildning, projektaktiviteter och internationella projekt till barn och ungdomar i Raseborg-regionen i över 25 år. Vi arbetar tvåspråkiga eller riktigt flerspråkiga. Några av våra lärare undervisar också på engelska förutom finska och svenska, och vår studentkår har en varierad språkbakgrund. Vi genomför för närvarande en mängd olika konstbaserade språkinlärningsprojekt i lokala skolor och vi har genomfört flaggskeppsprojekt för konsttillgänglighet i skolor och förskolor i vårt område i flera år. I höst kommer våra gratis dans- och cirkusprojekt att involvera nästan 300 barn och ungdomar i området.

I DAM-U-projektet samlar vi tre lokala ungdomsgrupper samt en ung fotograf som studerar i området. Med är  The Wales-bandet, Acappella-kören SixNotes och Hurja Piruettis unga dansares produktionsgrupp, Production 2.0 samt fotografen Linus Westerlund. Målet är att genomföra en gemensam konstvideo som kommer att arbetas med under hösten. Det gemensamma arbetet kommer att filmas i slutet av november och publiceras i december.

Idén och genomförandet av arbetet planeras av ungdomarna själva. Vi har börjat med en brainstorming och de unga överväger ämnen som intresserar dem. Dessa framkom vid det första mötet:

Framtida

Distans

Glädje

Tillsammans

Fullständig

Ofullständig

Mångfald

Jämlikhet

Arbetsprocessen har börjat! Det blir spännande att se vad denna gemensam resa består av.

Mer information: Katja Köngäs Hurja Piruetti