Nuori Kulttuuri astuu 2020-luvulle

Nuori Kulttuuri -strategia Onnistumisen kokemuksia julkaistiin alkuvuodesta Nuori 2020 tapahtuman yhteydessä. Strategiaprosessi kesti noin puolitoista vuotta ja siihen osallistui kaikki tärkeimmät yhteistyökumppanit aluehallintoviraston virkamiehistä toiminnassa mukana oleviin nuoriin ja nuorisoseurojen ja muiden järjestöjen työntekijöistä sekä vapaehtoisista kunnallisen nuorisotyön toimijoihin.

Strategiaprosessissa viisikymmenvuotiasta Nuori Kulttuuri -toimintaa tarkasteltiin kriittisesti tästä ajasta katsottuna, ja perinteikäs toiminta tuleekin ensi vuodesta alkaen muuttumaan entistä paremmin tämän ajan tarpeita vastaavaksi: toiminta muutetaan monitaiteiseksi ja tapahtumatuotannossa hyödynnetään digitalisaation suomia mahdollisuuksia.

Strategian peruspilarit

Strategiakauden keskeisiksi ydinasioiksi nostettiin rohkeus, arvostus ja monitaiteisuus.

Rohkeus tarkoittaa, että Nuori Kulttuuri toimii rohkeasti aikaansa seuraten ja uutta luoden. Nuori Kulttuuri -toiminta ratsastaa kokeilukulttuurin aallonharjalla, ja se mahdollistaa kokeiluja uudenlaisilla tapahtumatuotannon tavoilla myös digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

Arvostus tarkoittaa, että kulttuurinen nuorisotyö on yhteiskunnallisesti tunnustettua ja arvostettua, ja että kulttuurinen harrastustoiminta on nuorten keskuudessa arvostettua vapaa-ajan toimintaa.

Monitaiteisuus tarkoittaa, että Nuori Kulttuuri -toimintaan on mahdollista osallistua kaikilla taiteenaloilla.

Osallistumisen mahdollisuuksia

Vaikka toiminta muuttaa muotoaan ja päivittyy 2020-luvulle, aikaisemmin nuorison taidetapahtumina tunnetun Nuori Kulttuuri -toiminnan perusajatus ei toiminnallisten muutosten myötä kuitenkaan radikaalisti muutu. Toiminnan ydin on mahdollistaa kulttuuriseen harrastustoimintaan osallistuminen mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle.

"Sijoitumme harrastustoiminnassa kohtaan, missä nuorille tarjotaan esiintymisen ja näkyväksi tulemiseen alustoja paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tällöin tavoitteellinen harrastaminen taide- ja kulttuurilajeissa on mahdollista. Kultakimpaleena oleva pedagoginen taiteen ammattilaisten hyödyntäminen pidetään toiminnan ytimessä mukana.” toteaa Nuori Kulttuuri -toiminnassa kulttuurisen nuorisotyön suunnittelijana työskentelevä Johanna Hurme.

Ammattilaisten hyödyntämistä toiminnassa suunnataan yhä enemmän kulttuurisen nuorisotyön suuntaan, millä pyritään mahdollistamaan kaikkien lasten ja nuorten osallisuus.

”Pedagogisia sisältöjä kehitetään palvelemaan monipuolisesti nuorten kasvua, jolloin osallistuminen vasta-alkajasta pitkään harrastaneille on mahdollista ja toiminta motivoi jatkamaan harrastuksen parissa. ” jatkaa Hurme.

”Yksin emme tähän pysty taidelajien laajentuessa käsittämään laajemmin eri taidelajit, joten tulevaisuudessa teemmekin yhä vahvemmin yhteistyötä eri kulttuuristen nuorisotyön toimijoiden kanssa ja luomme valtakunnallista verkostoa toiminnan ympärille.”

Nuori Kulttuuri -toiminnan tasot

Strategiakauden yksi keskeinen ajatus on ottaa paikallinen taso mukaan Nuori Kulttuuri -toimintaan. Viimeisinä vuosikymmeninä toiminta on keskittynyt alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan ja näistä selkeimpänä kehittämiskohteena on ollut valtakunnalliset tapahtumat. Uusi strategiakausi ottaa paikallisen toiminnan huomioon entistä paremmin.

Paikallinen Nuori Kulttuuri -toiminta luo edellytyksiä kulttuuriselle nuorisotyölle arjen nuorisotyössä. Paikallinen toiminta on Nuori Kulttuurin kokeiluareena, jossa mahdollistetaan nuorten omaehtoinen toiminta ja marginaalisempien lajien kokeilu sekä perustoiminnan kehittyminen.

Paikallisen toiminnan kehittämisellä ja tukemisella tähdätään uudenlaisiin kulttuurisen nuorisotyön mallien kehittymiseen. Uudenlaisen digitaalisen Nuori Kulttuuri -toiminnan kautta paikallinen toiminta saa myös uudenlaisia areenoita.

Alueellinen Nuori Kulttuuri -toiminta saattaa alueen paikallisia toimijoita ja nuoria yhteen.
Alueellisen toiminnan toimintamuotoina ovat uudenlainen alueellinen toiminta sekä alueellinen nuorten osallisuuden ja kohtaamisen mahdollistaminen.

Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri -toiminta laajentaa tapahtuma -ja verkostotoiminnan kautta lasten ja nuorten paikallisen ja alueellisen kulttuurillisen harrastustoiminnan kokonaisuudeksi, joka tuottaa yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen kokemuksia.

Kansainvälinen Nuori Kulttuuri -toiminta mahdollistaa nuorille kansainväliset matkat nuorten matka-avustusten kautta. Kansainvälinen toiminta avaa nuorille uudenlaisia ulottuvuuksia maailmankuvan ja ystäväpiirin laajentumiseen sekä ihmisenä kasvamiseen.

Digitaalinen Nuori Kulttuuri -toiminta

Strategian mukaan Nuori Kulttuuri ratsastaa kokeilukulttuurin aallonharjalla ja hyödyntää toiminnan kehittämisessä kokeilukulttuurin elementtejä sekä digitaalisuuden mahdollisuuksia. Kevään 2020 poikkeusolojen siivittämänä digitaalisuus on otettu vahvaksi osaksi tulevien vuosien Nuori Kulttuuri -toimintaa.

Strategiakaudella joka toinen vuosi järjestetään digitaaliset Nuori Kulttuuri -tapahtumat, jotka osaltaan korvaavat entisiä yhteen taiteenlajiin rajoittuneita aluetapahtumia.

”Digitaalisen toiminnan kasvu on ollut vahvaa pandemian aikana. Yhä usampi on huomannut, ettei digitaalisuus ole mörkö ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Tarkoitus ei ole poistaa live-tapahtumia, vaan tuottaa niiden lisäksi digitaalinen alusta, jolla kohtaamisia voi toteuttaa jopa laajemmin kuin kivijalkatapahtumilla. Kun ympärillä ei ole seiniä eikä kumipyörät edellytys paikalle pääsemiseen, on mahdollisuus rakentaa formaatti, jolla yhä useammat nuoret pääsevät kohtaamaan toisensa taideharrastuksen parissa.” toteaa Nuori Kulttuurin digitaalista toimintaa kehittävä tuottaja Ville Laitinen.

Nuori Kulttuuri -festivaali

Valtakunnallinen monitaiteinen Nuori Kulttuuri -festivaali järjestetään joka toinen vuosi. Festivaali toimii nuorten taideharrastusten näyteikkunana ja kasaa alan toimijoita ja harrastajia fyysisesti yhteen. Festivaali toimii myös kulttuurisen nuorisotyön valtakunnallisen äänen esiintuojana.

”Valtakunnallinen festivaali on paikka, jossa elävä kohtaaminen yleisön kanssa ja huikeat nuorten esitykset pääsevät näkyviksi. Parittomina vuosina järjestettävät festivaalit ovat monen taiteenlajin sulatusuuni, jossa yleisö ja osallistujat pääsevät kokemaan ja näkemään missä lasten ja nuorten harrastamisen kanssa tällä hetkellä mennään.” ennakoi tulevaa valtakunnallisten tapahtumien kanssa Nuori Kulttuuri -toimistolla askaroiva tuottaja Jussi Kaijankangas.

”Toiminnan muodot toki muuttuvat vuosien mukana, mutta perusajatus on silti kirkas: esiintyjät kohtaavat yleisönsä. Tätä tukee moni harrastusala, joka janoaa tuoda esille omaa tekemistään. Tästä syntyy yhteiset kokemukset lavan molemmin puolin, jotka antavat vastaavasti kokemuksia omaan harrastamiseen sekä luo yhteisöllisiä kokemuksia harrastajien kesken.”

Nuori Kulttuuri -festivaali tuotetaan laajassa yhteistyössä kulttuurisen nuorisotyön toimijoiden kanssa. Ensimmäinen monitaiteinen Nuori Kulttuuri -festivaali järjestetään Porissa 21.-23.5.2021.